ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
HZ PEYGAMBERE (SAS) BÜYÜ ETKİLİ OLDU MU?

İSLAM PEYGAMBERİNE BÜYÜ HİKAYELERİ

          Lebid isminde bir yahudi, islamın gelişmesi ve yayılmasını önlemek için Hz Peygamber (SAS) 'e sihir (büyü yaptı. Bunu da  Peygamberimizin eşi Hz aişe anlatırken: 
     "-Benî Züreyk Yahudîlerinden Lebid b. el-A’sam tarafından Hz. Peygamber (s.a.v)’e sihir yapıldı. Öyle ki, Rasulullah (s.a.v) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu" demiş. 

         Sihir yapıldı. Fakat etkili olup olmadığı kesin değildir. Tefsir kitaplarının çoğunda geçen bu hikayelere asla inanmak mecburiyeti yoktur. Dinen etkili olup olmadığını kabul etmekte de bir zorunluluk veya günah yoktur. Burası kesin.  Biz yapılan büyünün etkisi olmadığı tarafındayız. Felek ve Nas surelerinin ne kadar büyük olduklarını göstermek için böyle hikayelere asla gerek yoktur.Etkili olduğu konusunda İslam alimleri arasında asla ittifak yoktur.Aklı ön plana alan  dirayet tefsiri yazan ve aşağıda isimlerini verdiğimiz alimlerin Kendi tefsirlerinin Felek ve Nas Surelerinin tefsirlerine baktığımda, etkili olmadığı taraf ağır basmakta, hatta Razi  gibi Büyük Kuran alimleri tamamen reddetmişlerdir. Zaten Bakara suresinin 102. ayetinde " -Onlar Allah'ın izni olmadıkça sihirle kimseye zarar veremezler" denilmekte. Hele Allah'ın en büyük peygamberine. Halk için bu lkadar yeterli. Daha geniş bilgi için ayrıntılar aşağıdedır.
                        

       Bir yahudi Hz. peygambere sihir yaptı da peygamberimiz  zihnen, bedenen veya hem zihnen ve hem bedenen hasta oldu. sonra Cebrail Felek ve Nas Suresini getirdi de okuyarak Hz Peygamber  sihrin etkisi azalarak, yok olarak iyileşti. ben bunlara inanmıyorum. inanan inansın. inananlar Elmali ve Ömer Nasuhi Bilmen  hazretlerinin bu surelerle ilgili tefsirlerine baksın. zaten mekkeli müşrikler Hz Peygambere “sihirbaz veya deli” diyorlardı. Ayette sahirun ev mecnun” olarak geçiyor. Müşriklerin demesine gerek yok. Müslümanlar diyor bunu. yahudinin ettiği sihirle peygamber sihirlendi – sümme haşa- delilendi diyen bir kısım müslümanlar. Allah akıl versin.“Sonra sende papaz büyüsü var. kiliseye gidip papaza okutacaksın” gibi  safsatalar islamın malı değildir. müslümanın hiristyandan yardım alması. islam eksik mi ki oraya gidiyorsun?

     Ömer Nasuhi Bilmen ve Elmali Tefsirlerinden felek ve Nas Surelerinin genişçe açıklamalarına baktığımızda, Peygamber  Aleyhisselama yapılan sihirden etkilenip etkilenmediğine inanmakta zorunluluk olmadığı görülür. Özellikle "Tefsir-i Kebir = Büyük Tefsir" adıyla bilinen ve Kuran bilginlerinin en çok yolundan gittikleri ve yararlandıkları Razı' ya göre Felek ve Nas sureleri böyle bir  büyüyü çözmek ve etkisizlendirmek için inmedi.

  Ayrıca Hadislerle Kuran'ın tefsirini yapan hadis alimi bu konudaki rivayet ve yazılanları aktardıktan  sonra  bu konuda hadis diye gelen bilgilerin ve  anlatılan hikayelerin çoğunun  ravilerinin sorunlu olduklarını değerlendiriyor.

       Yani Hz Peygamber, yapmadığı bir şeyi yaptığını sanıyordu. yani benim anlayacağım, kafası karışıyordu. Tefsir kitaplarında konu uzun  uzun anlatılır. Kabul edenler var. Etmeyenler var. Ben kabul etmeyenlerdenim. Bu konu en geniş şekilde Elmalı Tefsirinde ele alınmış. Sihir yapılmış olabilir. fakat bu sihir "tesir etti mi, etmedi mi?" konusunda istediğin şekilde inanmak ve düşünmek mümkündür. yani  yapılan sihrin etkileyip etkilemediğine inanmakta günah yoktur. Burası kesin.
        
      Biz, Kuran'a mana verirken Kuran Bilginlerinin en çok baş vurdukları kaynak "Razi Tefsiri" dir. o nedenle Razi'nin Tefsirine  denmiştir.  Razi,  Allah'ın peygamberine sihir yapıldı da Felek ve Nas surelerinin indirildiğini kabul etmemektedir. "Çünkü kafirlerin peygambere "Sen ya sihirbaz veya mecnunsun" dedikleri Kuran'da vardır. Mecnun kelimesi ise  " cinlenmiş, deli" anlamına gelmektedir. Lebid isimli bir yahudi sihir yaptı da " Hz. Peygamber cinlendi, delilendi" diyen veya düşünenler bir noktada kafırlerle birleşmiş olmuyor mu? Yani  bu durumda bir müslümanın "Sen ya sihirbaz veya mecnun (cinlenmiş, deli" diyenle bir farkı oluyor mu? Olmuyor.  Müslümana yakışır mı?

     Peygamberlerin fetanet (zekilik) sıfatı vardır.Sihir yapıldı da "Ben bu işi yaptım mı, yapmadım mı?" diye şüpheye düşmesi, Peygamberlerin geçici de olsa fetanet sıfatlarına kuşku getirir. Fetanet sıfatı olmayan zaten peygamber olmz. Hem Sonra Allah:  "Seni insanlardan gelen zarardan korur, koruyacak" ayetiyle peygamberini koruyazağını garantı ediyor.


SONUÇ:  Hz Peygamber'e sihir de yapıldı. Getirilen yemekle zehirlenmek istendi. Fakat Cebrail haber verdi ve sonuçsuz kaldı. Lebid isminde bir yahudinin büyü yapıp Allah'ın Resülünü ruhen veya bedenen hasta etmesi O'na yakışmaz.  Daha ayrıntılı bilgi için Aşağıdaki büyük Kuran Bilginlerinin yazdıkları Tefsirlerin Felek Ve Nas Sureelerinin Tefsirlerine bakılabilir. Ayrıca Hayrettin Hoca'nın Makalesine de bakılabir.  Ben defalarca inceledim.  


BU KONUDA TEFSİRLERİNDEN YARARLANDIĞIM BÜYÜK DİN ALİMLERİ

Fahrud' Din-i Razi  Rey Şehri/ İRAN  1149-1210

Elmalı'lı Muh. Hamdi Yazır  Isparta 1878- 1942

Ömer Nasuhi Bilmen Erzurum  1883-1971

Prof Hayrettin Karaman Çorum1934- Sağ) 

Tefsirul Kuranıl Azim. İbni Kesir C: 4 Felek Suresinin Tefsirinin Son Sayfası:

 

      Hadis Alimi İbni Kesir, kennsinin dalı hadis olduğu için felek suresinde ilgili bütün rivayetleri naklediyor. Son cümlelerinde vardığı sonucu Doç Dr İbrahim Tüfekçi’ ye gönderderdim. İbrahim hoca  bu, arapçadan türkçeye çeviride Türkiye’deki ilk  3-52'  e girer. Çünkü çok fazla teffsir  ve diğer arapça kitabı türkçeye çevirmiştir. arapça tercümandan Tefsirul Kuranıl Azim. İbni Kesir C: 4 Felek Suresinin Tefsirinin Son Sayfası:
 

Tefsirul Kuranıl Azim. İbni Kesir C: 4 Felek Suresinin Tefsirinin Son Sayfası:Tefsirul Kuranıl Azim. İbni Kesir C: 4 Felek Suresinin Tefsirinin Son Sayfası:
Murat Hocam
Selamun aleyküm. Dün çok meşguldüm fırsat bulamadım. Hakkını helal et. Hocam baktım İbn Kesir'e. Müfessir Sa'lebî'den naklediyor İbn Kesir. Sonra diyor ki:  

  
Sa'lebî bu rivayeti böyle gördüğünüz gibi isnadını vermeden nakletmiştir. Bu rivayetlerin bazısında garabet (garib hadis) vardır. Bu rivayetlerin bazılarında şiddetli nekâret (münker hadis) vardır. Bazılarının ise daha önce geçen rivayetlerden şahitleri (başka ravilerden nakledilen destek rivayet) vardır. Doğrusunu en iyi Allah bilir.       
 İbrahim Tüfekçi                                                                                      22 mart 2021   

Benim anladığım kadarıyla Hz. Peygambere  büyü yapılıp da hasta edildiği üzerine Felek ve Nas Surelerinin  Allah tarafından Cebrail aracılığıyla gönderilip, Resuluulah'ın okumasyyla iyileştiğini anlatan hadisler ileri dereecede münker ve garip hadisler vardır.i
                                                 
                                                                                                                                 

   Bir sonraki konuda "düğümlere üfleyen kadınlar" konusu anlatılacaktır.