ÇEVRECİ, TÜKETİCİ, ARAŞTIRMACI
BİLİM VE FELSEFE
Bunlar Dinimize İsrailiyyattan, Hiristyanlık ve Yahudlikten Geçmiştir

Ben kendimi bu konuda bir buluş yaptığımı iidia ediyorum. Sihir, cin ve şeytan çarpmsı, rahiplik ve kahinlik, nuska, muska, tuçi yapmak gibi batil innçlar tevrat  ve incilde bulunduğunu  bu kitapları okuyanlar görür. 

 

 ASLINDA HİRİSTYANLIĞIN MALI OLUP İSLAMDAN BİLİNENLER
 

KARISIYLA KOCASININ ARASINI UYDURMAK İÇİN YAPIYOR

 

https://www.dailymotion.com/video/x7zuzvo

ASTROLOJİ: İslama göre Evreni Allah cc yönetir. Bunun dışındaki her şey, Allah’a ortak koşmak yani şirktir. Astrolojinin Kuran’la islamla ilgili uzaktan ve yakından hiçbir ilişkisi yoktur.

Örnek Olay: annem köyde hocaya giderdi. Hocaya kitap açtırırdı. Hoca da bir şeyler yazar çizer. Yıldızname isminde bir kitabı vardı. Oradan senin geleceğini anlatırdı. Kaderini okurdu. Senin yıldızın yumuşak veya zayıftır” derdi. Fakat bütün bunlar cehalet ve safsatadır. İncilden takıp edelim de nereden geldiğine siz karar verin: şimdi:

Matta incili’nden:
Astroloji: Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. 8 “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi.
9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. 12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

13 Aldığın öğütlerin çokluğu
Seni tüketti.
Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin,
Ay başlarında ne olacağını bildirenlerin,
Şimdi kalksınlar da
Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.
(YC2009)
Daniel 2
2 Düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldızbilimcileri çağırttı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. (YC2009)
4 Yıldızbilimciler Aramice, “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, “Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim.”
(YC2009)
10 Yıldızbilimciler, “Yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek kişi yoktur” diye yanıtladılar, “Kaldı ki, büyük, güçlü hiçbir kral bir sihirbazdan, falcıdan ya da yıldızbilimciden böyle bir şey istememiştir. (YC2009)
Daniel 4
7 Sihirbazlar, yıldızbilimciler, falcılar yanıma gelince, gördüğüm düşü onlara anlattımsa da ne anlama geldiğini açıklayamadılar. (YC2009)
Daniel 5
7 Yüksek sesle Babil’in bilgelerini –falcılarla yıldızbilimcileri– çağırttı. Onlara, “Bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa, kendisine mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak” dedi.
(YC2009)
11 Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan Kral Nebukadnessar’ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan Kral Nebukadnessar onu sihirbazların, yıldızbilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı. (YC2009)
Matta 2
Yıldızbilimcilerin Ziyareti
21-2 İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”
(YC2009)
7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. (YC2009)
9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldızonlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. (YC2009)
Mısır’a Kaçış
13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.”
(YC2009)
16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. (YC2009)

CİNLERİN ÖNDERİ, BAŞI BAALZEVUL:
İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü.
Halk hayret içinde kaldı.
Ama içlerinden bazıları, “Cinleri, cinlerin önderi Baalzevul’un* gücüyle kovuyor” dediler.
Bazıları ise O’nu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler.
Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: “Kendi içinde bölünen ülke yıkılır,
kendi içinde bölünen ev çöker.
Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz, benim Baalzevul’un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz.
Eğer ben cinleri Baalzevul’un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak.
Ama ben cinleri Tanrı’nın eliyle kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
“Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece, malları güvenlik içinde olur.
Luka incili 11. bölüm 13-20. ayet

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuran'da CİNLİ sözcüğü geçiyor mu? Geçiyorsa nasıl geçiyor:
Kuran'da "Cinli, mecnun" Söcüğü Geçiyor mu: Cin sözcüğü 300 defa geçer. Fakat cinlerin insanları çarptığı, haste ettiği hiç anlatılmaz. Sadece En son sure olan nas suresinde: "İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların veveseleri (kuruntu, sıkıntı, boş ve faydasız isteklerinin) kötülüğünden ...... İnsanların rabbine sığınırım" dememiz isteniyor. Yine ashaptan bildirildi ki: "Peygamber  AS  cınler ve nazara karşı çeşitli ayet veya dualar okurdu. Ne zaman ki Kuran'ın en son gelen  Felek ve Nas Suresi geldi; diğer tüm okumaları bıraktı. Sadece bu iki sureyi okumaya devam etti".Her hangi bir sayı verilmediğine göre örneğin akşam namaının Sunnetinin 1. rekatında fatiha dan sonra bu son iki sureden felek Suresini 1. rekatta, Nas Suresini de 2 rekatta okuduysan artık kendini bütün görünmezlerin zararından garantıya almış olursun.

Hz. Peygamber AS parmağının işaretiyle ay iki parcça oldu. Kurak bir havada parmaklarından o kadar çok su aktı ki, insan ve hayvanlar içmekle bitiremedi .Arkasında Allah'ın Gücü ve Kudretiyle gösterdiği bu mucizelere karşı çaresiz kalan Hiristyan ve Yahudiler, puta ve gök cisimlerine ibadet eden kafirler:   "-Sen ya sihirbaz (illizyonist, aldatıcı) veya cinlisin. Cİnlerin yardımıyla yapıyorsun bu işleri kabilinden: "Şüphesiz sen ancak bir sihirba beya cinlisin Zariyat Sursi 52" diyorlardı. İftira ediyorlardı. Kim diyor? Allah ve Resulü demiyor. Onlar yakıştırıyorlardı. Çünkü onların dinleri, kitapları bu gibi şeylerle doludur. Başka ne diyeceklerdi ki!! . Kuran'da geçmediği gibi, Hanefi, Şafi Hambeli Maliki ... gibi alimlerin kitabında da bulmak  mümkün değildir. Bu Kaurani açıklamadan sonra Kuran'dan önceki kitapların neresinde ne geçtiğine geçiyorum.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kuran'dan önceki kitaplarda CİNLİ KELİMESİNİN GEÇTİĞİ BAZI ayetler, cümleler.:
Kuranda ve Hz. peygamberin sözlerinde geçmiyor.  Yani"bir cinlenme olayı karşısında şunlar okunur"  diye bir cümle yokama işte İncilde geçtiği yerler:

Matta 4
24 Ünü bütün Suriye’ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri O’na getirdiler; hepsini iyileştirdi. (YC2009)
Matta 8
16 Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. (YC2009)
İki Cinlinin İyileştirilmesi
28 İsa gölün karşı yakasında Gadaralılar’ın memleketine vardı. Orada O’nu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki, kimse o yoldan geçemiyordu. (YC2009)
33 Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil, olup bitenlerin hepsini anlattılar. (YC2009)
Matta 9
32 Adamlar çıkarken İsa’ya dilsiz bir cinligetirdiler. (YC2009)
Matta 11
18 Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona ‘cinli’ diyorlar. (YC2009)
Matta 12

İsa ve Baalzevul (Türkiye'de Cinler Aleminin Başı(Müdürü) anlamında:
22 Daha sonra İsa’ya kör ve dilsiz bir cinligetirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. (YC2009)
Matta 17
Cinli Çocuk İyileştiriliyor
14 Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa’ya yaklaşıp önünde diz çöktü. (YC2009)
Markos 1
32 Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa’ya getirdiler. (YC2009)
Markos 5
Cinli Bir Adamın İyileştirilmesi
51 Gölün karşı yakasına, Gerasalılar’ın memleketine vardılar. (YC2009)
16 Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. (YC2009)
18 İsa tekneye binerken, önceleri cinli olan adam O’na, “Seninle geleyim” diye yalvardı.
(YC2009)
Markos 9
Cinli Bir Çocuğun İyileştirilmesi
14 Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde, onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, birtakım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. (YC2009)
Luka 4
33-34 Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, “Ey Nasıralı İsa, bırak bizi! Bizden ne istiyorsun?” diye bağırdı. “Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!”
(YC2009)
Luka 7
33 Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı, ona ‘cinli’ diyorsunuz. (YC2009)
Luka 8
Cinli Bir Adamın İyileştirilmesi
26 Celile’nin karşısında bulunan Gerasalılar’ın memleketine vardılar. (YC2009)
27 İsa karaya çıkınca kentten bir adam O’nu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. (YC2009)
36 Olayı görenler, cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. (YC2009)
Luka 9
Cinli Bir Çocuğun İyileştirilmesi
37 Ertesi gün dağdan indikleri zaman, İsa’yı büyük bir kalabalık karşıladı. (YC20

Bu site İzmir Protestan Kilisesi tarafından yöneltilmekte ve desteklenmektedir. Tüm tercümeler telif hakkı sahiplerinin izniyle yayınlanmaktadır.
»

MISIR’A KAÇIŞ
13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.”
14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. 15 Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “Oğlumu Mısır’dan çağırdım.”
16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. 17 Böylelikle Peygamber Yeremya aracılığıyla bildir

liler 14
30-31 Sonra kişinin gücü oranında aldığı kumrulardan ya da güvercinlerden birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak tahıl sunusuyla birlikte sunacak. Kâhin böylece pak kılınan kişiyi RAB’bin huzurunda arıtacak.” (YC2009)
Yasa’nın Tekrarı 32
17 Tanrı olmayan cinlere,
Tanımadıkları ilahlara,
Atalarınızın korkmadıkları,
Son zamanlarda ortaya çıkan
Yeni ilahlara kurban kestiler.
(YC2009)
Mezmurlar 106
37 Oğullarını, kızlarını
Cinlere kurban ettiler.
(YC2009)
Ezgiler Ezgisi 4
Erkek
41
Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi.
Siyah saçların Gilat Dağı’nın yamaçlarından inen
Keçi sürüsü sanki.
(YC2009)
Ezgiler Ezgisi 5
12 Akarsu kıyısındaki
Güvercinler gibi gözleri;
Sütle yıkanmış,
Yuvasındaki mücevher sanki.
(YC2009)
Yeşaya 42
22 Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır.
Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır.
Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok.
Soyulmak içinler, “Geri verin” diyen yok.
(YC2009)
Yeşaya 60
8 “Nedir bunlar, bulut gibi,
Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
(YC2009)
Hezekiel 7
16 Sağ kalanlar vadilerdeki güvercinler gibi dağlara kaçacak; her biri günahından ötürü inleyecek. (YC2009)
Hoşea 11
İsrail’in Günahı
11 Mısır’dan kuşlar gibi,
Asur’dan güvercinler gibi
Titreyerek gelecekler.
Evlerine oturtacağım onları”
Diyor RAB.

(YC2009)
Nahum 2
7 Tanrı’nın dediği oldu, soyup götürdüler kenti.
Güvercinler gibi inliyor kadın köleler,
Göğüslerini döverek.
(YC2009)
Matta 7
22 O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’ (YC2009)
Matta 8
31 Cinler İsa’ya, “Bizi kovacaksan, şu domuz sürüsüne gönder” diye yalvardılar.
(YC2009)
32 İsa onlara, “Gidin!” dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. (YC2009)
Matta 9
34 Ferisiler ise, “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.

(YC2009)
Matta 10
8 Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. (YC2009)
Matta 12
24 Ferisiler bunu duyunca, “Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul’un gücüyle kovuyor” dediler.
(YC2009)
27 Eğer ben cinleri Baalzevul’un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. (YC2009)
28 Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhu’yla kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
(YC2009)
Markos 1
34 İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı.
(YC2009)
39 Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.

(YC2009)
Markos 3
14-19 İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot.

(YC2009)
22 Yeruşalim’den gelen din bilginleri ise, “Baalzevul O’nun içine girmiş” ve “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.
(YC2009)
Markos 16
17-18 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.”
(YC2009)
Luka 4
41 Birçoğunun içinden cinler de, “Sen Tanrı’nın Oğlu’sun!” diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki, İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı.
(YC2009)
Luka 8
31 Cinler, dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa’ya yalvarıp durdular.
(YC2009)
32 Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler, domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa’ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. (YC2009)
33 Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
(YC2009)
35 Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa’nın yanına geldikleri zaman, cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa’nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. (YC2009)
38-39 Cinlerden kurtulan adam İsa’nın yanında kalmak için O’na yalvardı. Ama İsa, “Evine dön, Tanrı’nın senin için neler yaptığını anlat” diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa’nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.

(YC2009)
Luka 9
İsa On İki Elçisini Görevlendiriyor
91 İsa, Onikiler’i yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. (YC2009)
Luka 10
17 Yetmişler sevinç içinde döndüler. “Ya Rab” dediler, “Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor.”
(YC2009)
Luka 11
15 Ama içlerinden bazıları, “Cinleri, cinlerin önderi Baalzevul’un gücüyle kovuyor” dediler. (YC2009)
18 Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz, benim Baalzevul’un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. (YC2009)
19 Eğer ben cinleri Baalzevul’un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. (YC2009)
20 Ama ben cinleri Tanrı’nın eliyle kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
(YC2009)
Luka 13
32 İsa onlara şöyle dedi: “Gidin, o tilkiye söyleyin, ‘Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.’ (YC2009)
1. Korintliler 10
20 Hayır, yok! Dediğim şu: Putperestler kurbanlarını Tanrı’ya değil, cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. (YC2009)
21 Hem Rab’bin, hem cinlerin kâsesinden içemezsiniz; hem Rab’bin, hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. (YC2009)
1. Timoteos 4
İmandan Dönüş
41-3 Ruh açıkça diyor ki, son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı’nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. (YC2009)
Yakup 2
19 Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! (YC2009)
Yakup 3
15 Böylesi “bilgelik” gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. (YC2009)
Vahiy 9
20 Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. (YC2009)
Vahiy 16
14 Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.
(YC2009)
Vahiy 18
2 Melek gür bir sesle bağırdı:
“Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı!
Cinlerin barınağı,
Her kötü ruhun uğrağı,
Her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu.
(YC2009)

GÜNNÜK:
Eski İncil’de TÜTSÜ olarak geçiyordu. Bizim köyde tuçi yapmak, tuçi dökmek olarak uygulanırdı. Evde ateşin yakıldığı yere tomala taşı derdik. 60 sene öncelerinde üste takılı bir zincire güğüm, kazan bağlanırdı. Annem beni çinliyim diye tomele taşında hava civa mum yakardı. Onun üzerinden geçerdim, atlardım. Ve geçerken bende olan cinler çıkardı.
Tütsü yapmak kesin bilgim olmamakla birlikte budizim, şamanizim, hinduizim ve zerdüşlükte de vardır. Tabiiki, islamda ne Kuran’da ne de Sünnette asla yoktur. hiç rastlamadım
Buhur
34 Sonra RAB Musa’ya şöyle dedi: “Güzel kokulu baharat –kara günnük, onika, kasnı ve saf günnük– al. Hepsi aynı ölçüde olsun. (YC2009)
Levililer 2
Tahıl Sunusu
21 “ ‘Biri RAB’be tahıl sunusu getirdiği zaman, sunusu ince undan olmalı. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günnük koyarak (YC2009)
15 Üzerine zeytinyağı ve günnük koyacaksın. Tahıl sunusudur bu. (YC2009)
Levililer 5
11 “ ‘Eğer iki kumru ya da iki güvercin alacak gücü yoksa, günahına karşılık günah sunusu olarak onda bir efa ince un getirmeli. Üzerine zeytinyağı dökmemeli, günnük de koymamalı; çünkü bu günah sunusudur. (YC2009)
Levililer 6
15 Kâhin üzerindeki günnükle birlikte tahıl sunusunun ince unundan ve zeytinyağından bir avuç alıp anma payı ve RAB’bi hoşnut eden koku olarak sunakta yakacak. (YC2009)
Levililer 24
7 İki sıra ekmeğin yanına anma payı olarak saf günnük koyacaksın. Bu RAB için yakılan sunu olacak ve ekmeğin yerini alacak. (YC2009)
Çölde Sayım 5
15 adam karısını kâhine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unu alacak. Üzerine zeytinyağı dökmeyecek, günnük koymayacak. Çünkü bu kıskançlık sunusudur. Suçu anımsatan anımsatma sunusudur.
(YC2009)
1. Tarihler 9
29 Öbürleri eşyalardan, kutsal yere ait nesnelerden, ince undan, şaraptan, zeytinyağından, günnükten, baharattan sorumluydu. (YC2009)
Nehemya 13
5 Bu yüzden ona büyük bir oda vermişti. Eskiden bu odaya tahıl sunuları, günnük, tapınak eşyaları, ayrıca Kutsal Yasa uyarınca Levililer’e, ezgicilere, tapınak kapı nöbetçilerine verilen buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlere verilen bağışlar konulurdu. (YC2009)
Ezgiler Ezgisi 3
6 Kimdir bu kırdan çıkan,
Bir duman sütunu gibi,
Tüccarın türlü türlü baharatıyla,
Mür ve günnükle tütsülenmiş?
(YC2009)
Ezgiler Ezgisi 4
6 Gün serinleyip gölgeler uzayınca,
Mür dağına,
Günnük tepesine gideceğim.
(YC2009)
14 Hintsümbülü ve safranla,
Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla,
Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.
(YC2009)
Yeşaya 43
23 Yakmalık sunu için bana davar getirmediniz,
Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız.
Sizi sunularla uğraştırmadım,
Günnük isteyerek sizi usandırmadım.
(YC2009)
Yeşaya 60
6 “Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları
Senin topraklarını dolduracak.
Bütün Saba halkı geliyor,
Altın ve günnük getiriyor,
RAB’bin erdemlerini ilan ediyorlar.
(YC2009)
Yeşaya 66
3 Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir,
Davar kurban eden, köpek boynu kıran,
Tahıl sunusu getiren, domuz kanı sunan,
Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir.
Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler,
Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.
(YC2009)
Yeremya 6
20 Neden bana Saba’dan günnük,
Uzak bir ülkeden güzel kokulu kamış getiriliyor?
Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum,
Kurbanlarınızdan hoşnut değilim.”
(YC2009)
Yeremya 17
26 Yahuda kentlerinden, Yeruşalim çevresinden, Benyamin topraklarından, Şefela’dan, dağlık bölgeden, Negev’den gelip RAB’bin Tapınağı’na yakmalık sunular, kurbanlar, tahıl sunuları, günnük ve şükran sunuları getirecekler. (YC2009)
Yeremya 41
5 Şekem’den, Şilo’dan, Samiriye’den sakallarını tıraş etmiş, giysilerini yırtmış, bedenlerinde yaralar açmış seksen adam geldi. RAB’bin Tapınağı’nda sunmak için yanlarında tahıl, günnük getirmişlerdi. (YC2009)
Matta 2
11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. (YC2009)
Vahiy 18
12-13 Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günnük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık.
(YC2009)

MÜR: KUTSAL KOKU
Mısır’dan Çıkış 30
23 “Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250’şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış, (YC2009)

MUSKA –VEYA CİNCİ HOCALARIN İFADESİYLE NUSKA
Kuran’da kesinlikle geçmiyor. Sağlam hadislerde de yoktur. bazı hadislerde “temime” olarak geçmekte ise de, lehinde ve aleyhinde bir sürü yorum vardır. Ancak, cin çıkaralım mı ya resulellah” diye soruyorlar. Peygamber efendimiz de: “- O dediğiniz amel (iş) şeytanın işlerindendir” diyor.
“Şeytan’ın işi” kelimesi Maide Suresi 90. Ayette gçiyo. Elmali tercümesiyle şöyle ki:
“MAİDE Suresi 90. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla
MAİDE-90 için 40 meâl bulundu. Elmalılı Hamdi Yazır (5/MÂİDE-90: Ey o bütün iyman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep Şeytan işi murdar bir şeydir, onun için siz ondan kaçının ki yakayı kurtarasınız) / Elmalılı (sadeleştirilmiş) (5/MÂİDE-90: Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar, hep şeytan işi, murdar bir şeydir. Onun için siz ondan kaçın ki yakayı kurtarasınız.)

Zaten Müslüman Şeytan’ın yaptıklarını yapmamakla yükümlüdür.Yalova Termal İlçesinde bir arap alimi arapça olarak tefsir yapıyordu. Ona sorduğumda: “Nuska şrkdir. Yani Allah’a ortak koşmak kadar kötüdür” dediğini hatırlıyorum
Yani anlayacağınız nuskacılık islamda yoktur. ama Müslümanlardaki nuskacılık hiristyanlık ve Yahudilikten ve sonradan geçmiştir. İşte ayetleri:

Yasa’nın Tekrarı 18
10-11 Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. (YC2009)
Yeşaya 3
Yeruşalim’de Karışıklık
31-3
Bakın, Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Her türlü yardım ve desteği,
Yani ekmek ve suyu,
Yiğitlerle savaşçıları,
Yöneticilerle peygamberleri,
Falcılarla ileri gelenleri,
Takım komutSsanlarıyla soyluları, danışmanları,
Hünerli büyücülerle bilge muskacıları
Yeruşalim’den ve Yahuda’dan çekip alacak.
(YC2009)
18-23 O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak.
(YC2009)
Yeşaya 47
9 Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek:
Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın
Hem dul kalacak,
Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.
(YC2009)
12 Gençliğinden beri emek verdiğin
Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et;
Belki yararını görür,
Kimilerini titretirsin.
(YC2009)

KAHİN: Gelecekten haber veren kişi. Mesela annemin Kurloz’da bir cinci vardı. Ona sık sık giderdi. Ona gelecekten sorardı. Bu cinci insanların bizlerle ilgili neler yapmak istediklerini de söylerdi. Özellikle oğlu veya kızının niçin evlenemediğini, bahtının açık olup olmadığını sorarlar. Cinci de bunları biraz para karşılığında bilirdi.
İslamda kesinlikle yoktur. Hz peygamber: “Kim bir kahine inanırsa O Allah’ın indirdiği Kuran’a inanmamış olur”.demişlerdir. Cin Suresinin 25, 26. Ayetlerinde: “- Allah gaybı (geleceği ve görünmeyeni) bilendir. Sırlarına kimseyi ulaştırmaz. Ancak dilediği peygamber bunun dışındadır”.
Bakara Suresinin ilk ayetlerinde müminlerin gayba inandıklarını söylüyr Kuran. Kuran bilimcilere göre buradaki gayba inanmak hem Ahıret gibi geleceği, hem de şu anda var olup göremediğimiz Cennet ve Cehennem; cin, şeytan ve meleklere imanı da içeriyor. Şu anda göremediğim dağın arkası da gayba girer. Gidip gördükten sonra gayb olmaktan çıkar.
Dolayısıyla cinle ve medyumlar sırf geleceği değil, şu anda göremediğim bir nesneyi de bilemezler. Ama kime anlatırsın. Cahil kadınlar ve bir kısım din sahtekarları maalesef yukarda verdiğimiz ayet ve hadislere rağmen yanlış inançlar peşindedirler

Yaratılış 14
18 Yüce Tanrı’nın kâhini olan Şalem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi.
(YC2009)
Yaratılış 41
45 Yusuf’un adını Safenat-Paneah koydu. On Kenti’nin kâhini Potifera’nın kızı Asenat’ı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı.
(YC2009)
50 Kıtlık yılları başlamadan, On Kenti’nin kâhini Potifera’nın kızı Asenat Yusuf’a iki erkek çocuk doğurdu. (YC2009)
Yaratılış 46
20 Yusuf’un Mısır’da On Kenti kâhini Potifera’nın kızı Asenat’tan Manaşşe ve Efrayim adında iki oğlu oldu.
(YC2009)
Yaratılış 47
22 Yalnız kâhinlerin toprağını satın almadı. Çünkü onlar firavundan aylık alıyor, firavunun bağladığı aylıkla geçiniyorlardı. Bu yüzden topraklarını satmadılar.
(YC2009)
26 Yusuf ürünün beşte birinin firavuna verilmesini Mısır’da toprak yasası yaptı. Bu yasa bugün de yürürlüktedir. Yalnız kâhinlerin toprağı firavuna verilmedi.
(YC2009)
Mısır’dan Çıkış 2
16 Midyanlı bir kâhinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 3
Tanrı Musa’yı Çağırıyor
31 Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro’nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı’na, Horev’e vardı. (YC2009)

Mısır’dan Çıkış 18
Yitro Musa’yı Ziyaret Ediyor
181 Musa’nın kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro, Tanrı’nın Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi, RAB’bin İsrailliler’i Mısır’dan nasıl çıkardığını duydu. (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 19
6 Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsrailliler’e böyle söyleyeceksin.”
(YC2009)
22 Bana yaklaşan kâhinler de kendilerini kutsasınlar, yoksa onları şiddetle cezalandırırım.”
(YC2009)
24 RAB, “Aşağı inip Harun’u getir” dedi, “Ama kâhinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa onları şiddetle cezalandırırım.” (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 25
7 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.
(YC2009)
Mısır’dan Çıkış 28
Kâhin Giysileri
281 “Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun’u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar’ı yanına al. (YC2009)
3 Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun’a giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kâhinlik etmek için kutsal kılınmış olsun. (YC2009)
4 Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak. Bana kâhinlik etmeleri için ağabeyin Harun’a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. (YC2009)
Öbür Kâhin Giysileri
31 “Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. (YC2009)
41 Bu giysileri ağabeyin Harun’a ve oğullarına giydir; sonra bana kâhinlik etmeleri için onları meshedip ata ve kutsal kıl.
(YC2009)
Mısır’dan Çıkış 29
Kâhinliğe Atanma
291 “Bana kâhinlik edebilmeleri için, Harun’la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap: Bir boğa ile iki kusursuz koç al. (YC2009)
9 Bellerine kuşak bağla, başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun’la oğullarını atamış olacaksın.
(YC2009)
30 Harun’un yerine kâhin olan oğlu, Kutsal Yer’de hizmet etmek üzere Buluşma Çadırı’na girdiğinde yedi gün bu giysileri giyecek.
(YC2009)
44 “Buluşma Çadırı’nı ve sunağı kutsal kılacak, Harun’la oğullarını bana kâhinlik etmeleri için görevlendireceğim. (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 30
30 “Bana kâhin olmaları için Harun’la oğullarını meshedip kutsal kıl. (YC2009)
33 Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır.’ ”

(YC2009)
Mısır’dan Çıkış 31
10 dokunmuş giysileri –Kâhin Harun’un kutsal giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini– (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 35
9 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşları getirsin.
(YC2009)
19 kutsal yerde hizmet etmek için dokunmuş giysileri –Kâhin Harun’un giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini– yapsınlar.”
(YC2009)
Mısır’dan Çıkış 38
Kullanılan Malzemeler
21 Antlaşma Levhaları’nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa’nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar’ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi. (YC2009)
Mısır’dan Çıkış 39
Kâhin Giysilerinin Yapımı
391 Kutsal yerde hizmet için lacivert, mor, kırmızı iplikten özenle dokunmuş giysiler yaptılar. Ayrıca RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi Harun’a kutsal giysiler yapıldı.

Yasa’nın Tekrarı 18
10-11 Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. (YC2009)
Yeşaya 3
Yeruşalim’de Karışıklık
31-3
Bakın, Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Her türlü yardım ve desteği,
Yani ekmek ve suyu,
Yiğitlerle savaşçıları,
Yöneticilerle peygamberleri,
Falcılarla ileri gelenleri,
Takım komutanlarıyla soyluları, danışmanları,
Hünerli büyücülerle bilge muskacıları
Yeruşalim’den ve Yahuda’dan çekip alacak.
(YC2009)
18-23 O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak.
(YC2009)
Yeşaya 47
9 Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek:
Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın
Hem dul kalacak,
Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.
(YC2009)
12 Gençliğinden beri emek verdiğin
Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et;
Belki yararını görür,
Kimilerini titretirsin.
(YC2009)

SONUÇ: YUKARDAN BERİ ORTAYA KOYDUĞUMUZ BİLİM DIŞI OLGULARIN İSLAMLA HİÇ İLİŞKİSİ OLMAMAKLA BERABER BAZI ALİ/HOCA VEYA SAHTEKARLAR TARAFINDAN İSLAMIN MALI İMİŞÇESİNE DİNDEN SAYILMIŞTIR. YUKARIDAKİ AYETLER DEĞİŞİKLİĞE UĞRATILMIŞ Tevrat, zebur ve incil’de geçmektedir. Kuran’da yok bunlar.